Tagged: สารเคมีที่อยู่ในอาหาร

พิษจากสารเคมีที่อยู่ในอาหาร ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย สารเคมีที่อยู่ในอาหาร

พิษจากสารเคมีที่อยู่ในอาหาร

การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราทำให้ต้องเผชิญกับสารเคมีที่มีพิษต่างๆ มากมาย ทั้งในอากาศ ไปจนกระทั่งในอาหารที่รับประทานอยู่ทุกๆ วัน สารเคมีที่ปนเปื้อนมากับอาหารอาจมาจากกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการผลิต โรงงาน การดูแลรักษา การบรรจุ ตลอดจนการขนส่งและการเก็บรักษา หรือเกิดจากการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นคือผู้ผลิตบางรายนำสารเคมีผสมในอาหาร ซึ่งสารเคมีบางอย่างก็เป็นพิษต่อร่างกาย บางชนิดหากบริโภคเข้าไปในปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวิตได้ – พิษจากสารที่เติมเข้าไปในอาหาร สารเคมีชนิดแรกคือ  สีผสมอาหาร ผู้ผลิตอาหารบางรายใช้สีผสมอาหารไม่ถูกต้อง ด้วยความ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ บางรายใช้สีย้อมผ้ามาผสมอาหาร ซึ่งในสีย้อมผ้าดังกล่าวอาจมีโลหะที่เป็นพิษ เช่น แคดเมียม โครเมียม ปรอท สารหนู ตะกั่ว เซลเลเนียม เจือปนอยู่ด้วย และเป็นพิษทําให้เกิดโรคมะเร็งได้  อาหารบางอย่างที่อาจพบสีที่เป็นอันตรายเจือปนอยู่ ได้แก่...