Tagged: รูปแบบของสายตาสั้น

รูปแบบสายตาสั้นที่คุณไม่ควรนิ่งเฉย ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย รูปแบบของสายตาสั้น

รูปแบบสายตาสั้นที่คุณไม่ควรนิ่งเฉย

            การที่สายตาคุณเริ่มมองเห็นลางเป็นบางครั้ง รู้สึกวิงเวียนศีรษะ มองแสงแดดไม่ได้ราวกับเป็นแดร็กคิวล่าหรือรู้สึกอึกอัดกับการนั่งอยู่ในรถแล้วมองข้างทางในเวลากลางวัน คุณอาจจะคิดว่าอากรเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโรคความดันหรือการที่คุณแค่เพียงพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่รู้หรือไม่ว่าแท้จริงแล้วมันอาจเป็นสัญญาณของสายตาสั้นได้ ซึ่งสังเกตได้ง่าย ๆ คือ การมองเห็นคุณจะเริ่มค่อย ๆ เลือนลงเรื่อย ๆ จนไม่สามารถมองตัวหนังสือจากระยะใกล้ได้หรือแม้แต่การมองในระยะใกล้ก็อาจเห็นตัวหนังสือเป็นภาพซ้อนจนอ่านไม่ออกได้ ถ้าหากปล่อยไว้นาน สายตาคุณก็จะสั้นลงเรื่อย ๆ รูปแบบสายตาสั้นจะมี 3 รูปแบบ ดังนี้ – สายตาสั้นเล็กน้อย                รูปแบบสายตาสั้นที่อยู่ในระดับน้อยจะวัดได้ตั้งแต่ 100 – 300 สายตาสั้นรูปแบบนี้ยังไม่ส่งผลอะไรนัก แค่ทำให้คุณรู้สึกเวียนศีรษะ เห็นภาพในระยะไกลจากสายตาคนปกติอย่างบริเวณเส้นขอบฟ้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แต่ก็ยังสามารถมองเห็นรายละเอียดภาพรวมได้ชัดเจน และยังคงอ่านตัวหนังสือในระยะใกล้ –...