Tagged: พฤติกรรมทางเพศกับจุลินทรีย์ในลำไส้

พฤติกรรมทางเพศอาจมีผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ ข่าวสาร ความรู้ สุขภาพ ครอบครัว กีฬา ออกกำลังกาย พฤติกรรมทางเพศกับจุลินทรีย์ในลำไส้

พฤติกรรมทางเพศอาจมีผลต่อจุลินทรีย์ในลำไส้

จุลินทรีย์ที่พบในลำไส้ของมนุษย์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างระบบภูมิคุ้มกัน แต่การศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย จะมีจุลินทรีย์ที่แตกต่างออกไปเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิง โดยไม่คำนึงถึงสถานะการติดเชื้อเอชไอวี  นั่นแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมทางเพศของบุคคลอาจส่งผลกระทบต่อไมโครไบโอมหรือจุลินทรีย์ในลำไส้และระบบภูมิคุ้มกันของพวกเขาซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี – จุลินทรีย์ในลำไส้กับการกระตุ้นที-เซลล์           นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดต้องการทราบว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ที่เปลี่ยนแปลงนี้ไปกระตุ้นการทำงานของที-เซลล์ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เอชไอวี และเพิ่มความรุนแรงของโรคหรือไม่   สำหรับที-เซลล์ เป็นเซลล์ภูมิต้านทานชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่หลักในการหาเซลล์ที่ติดเชื้อหรือเชื้อโรคต่างๆ และกำจัดทิ้ง  โดยที-เซลล์ทำหน้าที่นี้โดยการใช้โปรตีนที่อยู่บนพื้นผิวของตนเองไปยึดเกาะกับโปรตีนบนพื้นผิวของสิ่งแปลกปลอม   เพื่อการศึกษาเรื่องนี้ นักวิจัยได้เก็บตัวอย่างอุจจาระของผู้ชายที่มีสุขภาพแข็งแรง 35 คน ซึ่งเป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับหญิงแล้วคัดแยกเซลล์ไปปลูกถ่ายยังหนู หนูที่ได้รับตัวอย่างเซลล์จากชายรักชายพบการกระตุ้นที-เซลล์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อเอชไอวี   นอกจากนี้ นักวิจัยยังแยกเซลล์ภูมิคุ้มกันจากลำไส้ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและแบคทีเรียจากอุจจาระของชายรักชาย  เซลล์ภูมิคุ้มกันที่ได้มาจากลำไส้ของมนุษย์ที่สัมผัสกับแบคทีเรียในอุจจาระของชายรักชาย  มีแนวโน้มที่จะติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในหลอดทดลอง สิ่งนี้เชื่อมโยงกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นโดยแบคทีเรียในอุจจาระเหล่านี้ – จุลินทรีย์ในลำไส้กับความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นหลักฐานสำหรับความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างองค์ประกอบของจุลินทรีย์ในลำไส้หรือไมโครไบโอม กับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกลุ่มชายรักชายที่ติดเชื้อเอชไอวี...